Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Achtergrond

Achtergrond

In Nederland voeren diverse instanties hydrobiologisch onderzoek uit voor de beoordeling van oppervlaktewater. Resultaten van dit onderzoek moeten tegenwoordig op landelijk en op Europees niveau geïntegreerd kunnen worden. Nederland kan anders niet voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook om andere redenen bestaat bij de Nederlandse waterbeheerders de behoefte aan helder beschreven, landelijk uniforme onderzoeksmethoden. Duidelijke werkvoorschriften voorzien van achtergrondinformatie, vergemakkelijken de opleiding van nieuwe veld- en laboratoriummedewerkers en de uitbesteding van werkzaamheden aan derden.

Om tot een geheel van landelijk uniforme methoden te kunnen komen heeft de STOWA in samenwerking met WEW, Waterdienst en NEN, vijf jaar geleden het project Kwaliteitsborging in de Hydrobiologie opgezet. Dit project heeft in september 2010 geresulteerd in het Handboek Hydrobiologie.

Handboek Hydrobiologie

Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijft het diverse andere aspecten van hydrobiologisch onderzoek. Het handboek is losbladig uitgevoerd, om aanvullingen en wijzingen gemakkelijk in te kunnen voegen. Het bestaat uit vier ringbanden:

  1. Informatie
  2. Micro
  3. Macro
  4. Bijlagen

Totstandkoming

In 2008 en 2009 hebben diverse auteurs, deskundigen op hun vakgebied, concepten geschreven voor de dertien verschillende hoofdstukken. Per hoofdstuk konden experts uit het werkveld commentaar leveren op deze conceptteksten. Begin 2009 werd begonnen met de eindredactie van de verschillende hoofdstukken. De opzet van de biologische hoofdstukken is tijdens de eindredactie ingrijpend veranderd om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de ‘harde’ werkvoorschriften en de toelichting en achtergrondinformatie. Daarbij zijn de werkvoorschriften opgesteld volgens een norm-format. De eindconcepten en de geredigeerde versies werden direct na voltooiing geplaatst op een speciaal daartoe ingerichte themasite van de STOWA. Zo kon iedereen het proces volgen en de gereedgekomen teksten beoordelen en gebruiken. In 2010 is de eerste versie van het handboek verschenen.

Nieuwe versie

In 2012 zijn de KRW-maatlatten aangepast. Een gevolg van validatie en interkalibratie. De methodische wijzigingen die daaruit voortvloeiden zijn beperkt, behalve voor vegetatie. Wel moest in alle hoofdstukken die gaan over de KRW en haar biologische kwaliteitselementen, verwijzingen opgenomen worden naar de publicaties waarin de nieuwe maatlatten beschreven zijn. Bij die gelegenheid zijn ook de errata verbeterd uit de eerste versie van september 2010. Dit heeft voor een aantal hoofdstukken en voorschriften geleid tot nieuwe versies, van mei 2014 (vegetatie) en februari 2014 (alle overige aangepaste stukken).